2018-03-02

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP.  Skargi i wnioski w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przyjmuje Departament Kontroli. Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii można:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl
  • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5
  • złożyć ustnie do protokołu - w pokoju nr 40, który znajduje się na parterze budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00.

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Zespołu do Spraw Skarg i Analiz
zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 262 92 94, 22 262 92 89 lub osobiście w pokoju nr 40 w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Ważne informacje

  • Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15, 56-218 Zawiercie).
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257);

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się